บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

21 นักนิติศาสตร์เยอรมัน / ยี่สิบเอ็ดนักนิติศาสตร์เยอรมัน บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 362 หน้า : ภาพประกอบ.

1.Karl Binding (1841-1920) ผู้วางรากฐานทฤษฎีว่าด้วยกฎเกณฑ์สำหรับกฎหมายอาญา -- 2.Georg Dahm (1904-1963) ผู้ปราดเปรื่องในการจำแนกประเภทและจัดกลุ่มกฎหมาย และสถาบันทางกฎหมายต่างๆ -- 3.Rudolf von Gneist (1816-1895) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น -- 4.Levin Goldschmidt (1829-1897) ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาการด้านกฎหมายพาณิชย์สมัยใหม่ -- 5.Georg Jellinek (1851-1911) ผู้วางรากฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกชน -- 6.Hans Kelsen (1881-1973) ผู้ก่อตั้งทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ -- 7.Otto Mayer (1846-1918) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายปกครองของเยอรมนี -- 8.Hugo Preuβ (1860-1925) บิดาแห่งรัฐธรรมนูญเยอรมัน ฉบับไวมาร์ -- 9.Samuel von Pufendorf (1632-1694) ผู้ปูทางไปสู่การแยกศาสนจักรออกจากอำนาจรัฐ -- 10.Ernst Rabel (1874-1955) ผู้บุกเบิกกฎหมายซื้อขายโลก -- 11.Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) ผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ -- 12.Ulrich Scheuner (1903-1981) ผู้เป็นเอกในวิธีการตั้งคำถามและเป็นครูของ ศ.ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ และ อ.ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน -- 13.Rudolf Smend (1882-1975) เจ้าของความคิดตามทฤษฎีว่าด้วยการหล่อหลอมประสานเข้าด้วยกัน หรือบูรณาการ -- 14.Friedrich Julius Stahl (1802-1861) ผู้ผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงาน -- 15.Karl Freiherr vom Stein (1754-1831) ผู้ยกเลิกระบบไพร่ติดที่ดินในแคว้นปรัสเซีย -- 16.Lorenz von Stein (1815-1890) ผู้วางแนวทางการปฏิรูปสังคม -- 17.Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840) ผู้เรียกร้องให้ยกร่างประมวลกฎหมายสำหรับเยอรมนี -- 18.Heinrich Triepel (1868-1946) นักกฎหมายผู้ไม่ยอมลู่ตามลม -- 19.Max Weber (1864-1920) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาวิชาสังคมวิทยากฎหมาย -- 20.Bernhard Windscheid (1817-1892) ผู้สร้างผลงานที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน -- 21.Martin Wolff (1872-1953) นักนิติศาสตร์ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งความชัดเจน และเป็นครูของ ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย.

9786162699900 6162699900


นักกฎหมาย -- เยอรมัน -- ชีวประวัติ. -- 880-05

KK3704.ก12 / บ72 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544