ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2564 ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. - พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2564] [2021] - 374 หน้า.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีอากร การโอนอสังหาริมทรัพย์.

9786165826440 616582644X


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-06
รัษฎากร -- ไทย. -- 880-07

KPT3550 / .ท63 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544