ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี. - พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2565 [2022] - 459 หน้า.

ข้อความเบื้องต้น -- เค้าโครงการอธิบายกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด และ ภาค 3 ลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันประมุข -- บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- 1. กบฏ -- 2. ความผิดฐานยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ -- 3. ความผิดฐานปลุกปั่นยุยงประชาชน -- 4. ความผิดฐานเหยียดหยามเครื่องหมายที่แสดงถึงรัฐ -- บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- 1. ความผิดฐานกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักร -- 2. ความผิดเกี่ยวกับความลับของประเทศ -- 3. ความผิดเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ -- 4. ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศภายนอก -- 5. บทบัญญัติพิเศษ -- บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี -- 1. ความผิดฐานประทุษร้ายประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ -- 2. ความผิดฐานหมิ่นประมาทประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ -- 3. ความผิดฐานเหยียดหยามรัฐต่างประเทศ -- บทที่ 5 การก่อการร้าย -- 1. ความผิดฐานการก่อการร้าย -- 2. ความผิดฐานขู่เข็ญว่าจะก่อการร้าย -- 3. ความผิดฐานเป็นสมาชิกของคณะผู้ก่อการร้าย -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- 1. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน -- 2. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน -- 3. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน -- 4. ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน -- 5. กระทำต่อตราซึ่งเจ้าพนักงานประทับไว้ -- 6. กระทำต่อสิ่งที่เจ้าพนักงานยึดไว้ -- 7. เป็นคนกลางเรียกหรือรับสินบน -- 8. ให้สินบนเจ้าพนักงาน -- 9. แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน -- 10. สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- 1. ความผิดที่กระทำโดยสุจริต -- 2. ความผิดที่เป็นทั้งทุจริตและเกิดความเสียหาย -- 3. ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ถึงกับทุจริต -- บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- 1. ให้สินบนเจ้าพนักงาน -- 2. ขัดขืนคำบังคับหรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน -- 3. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน -- 4. แสดงความเท็จในศาล -- 5. ทำให้เสียหายแก่ทรัพย์ในคดี -- 6. การหลบหนีที่คุมขัง -- 7. ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย -- 8. ขัดขวางการขายทอดตลาด -- 9. ดูหมิ่นศาล -- 10. การกระทำเกี่ยวกับศพ -- บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าในการยุติธรรม -- 1. เจ้าพนักงานช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษหรือแกล้งให้ได้รับโทษ -- 2. เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกหรือรับสินบน -- 3. เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนก่อนได้รับตำแหน่ง -- 4. เจ้าพนักงานขัดขวางมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา -- 5. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขัง -- 6. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขังโดยประมาท
ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- 1. ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา -- 2. ความผิดฐานก่อการวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน -- 3. ความผิดฐานแต่งกายเป็นนักบวชโดยมิชอบ -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- 1. ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ -- 2. ความผิดฐานเป็นซ่องโจร -- 3. ความผิดฐานช่วยเหลือพวกอั้งยี่หรือซ่องโจร -- 4. ความรับผิดร่วมกับอั้งยี่หรือซ่องโจร -- 5. ความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิด -- 6. ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย -- 7. ความผิดฐานไม่ยอมเลิกมั่วสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน -- 1. การวางเพลิงเผาทรัพย์ -- 2. การทำให้เกิดระเบิด -- 3. การก่ออันตรายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและการก่อให้เกิดอุทกภัย -- 4. การก่ออันตรายแก่การจราจรและการขนส่ง -- 5. การก่ออันตรายแก่สิ่งที่ใช้ในการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร -- 6. การปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภค -- ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา -- 1. ความผิดฐานปลอมเงินตรา -- 2. ความผิดฐานแปลงเงินตรา -- 3. การทำให้เหรียญกษาปณ์มีน้ำหนักลดลงและนำออกใช้ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ -- 4. ความผิดฐานนำเข้าซึ่งเงินตราที่ปลอมหรือแปลง -- 5. ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง -- 6. ความผิดเมื่อได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง -- 7. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องมือปลอมแปลงเงินตรา -- 8. การปลอมแปลงเงินตราต่างประเทศ -- 9. การทำสิ่งที่คล้ายคลึงกับเงินตรา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว -- 1. ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา -- 2. ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์ -- 3. ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- 1. ความผิดฐานปลอมเอกสารทั่ว ๆ ไป -- 2. ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ -- 3. ความผิดฐานปลอมเอกสารบางชนิด -- 4. ความผิดฐานแจ้งให้จดข้อความเท็จ -- 5. ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม -- 6. ความผิดฐานทำคำรับรองอันเป็นเท็จ -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- 1. ทำบัตรปลอม -- 2. ทำหรือมีเครื่องมือปลอมบัตร -- 3. นำเข้า-ส่งออกบัตรหรือเครื่องมือปลอม -- 4. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ -- 5. จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย -- 6. ใช้บัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 7. มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 8. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- 1. การปลอมหนังสือเดินทาง -- 2. การใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 3. การกระทำกับดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจดวงตา -- บทที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- 1. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดที่ผิดอัตรา -- 2. ความผิดฐานขายสินค้าโดยหลอกลวง -- 3. ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงทางการค้า -- 4. ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า -- 5. ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า -- 6. ความผิดฐานนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย -- บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- 1. ข่มขืนกระทำชำเรา -- 1.1 การข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น -- 1.2 การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี -- 2. กระทำอนาจาร -- 3. ค้าบุคคลเพื่อความใคร่ -- 3.1 จัดหาบุคคลเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น -- 3.2 พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร -- 3.3 ดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี -- 4. ค้าสิ่งลามก ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย -- บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต -- 1. ฆ่าผู้อื่น -- 2. เหตุฉกรรจ์ -- 3. ฆ่าโดยไม่เจตนา -- 4. ฆ่าโดยประมาท -- 5. ทำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย -- 6. ชุลมุนเป็นเหตุให้คนตาย -- บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย -- 1. ทำร้ายร่างกาย -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- 3. อันตรายสาหัส -- 4. ชุลมุนเป็นเหตุให้มีผู้รับอันตรายสาหัส -- 5. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส -- บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- 1. หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก -- 2. การทำแท้งโดยหญิงยินยอม -- 3. การทำแท้งโดยหญิงไม่ยินยอม -- 4. การพยายามทำแท้ง -- 5. อำนาจในการทำแท้ง -- บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ -- 1. การทอดทิ้งเด็ก -- 2. การทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองมิได้ -- 3. เหตุเพิ่มโทษ -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ -- 1. ข่มขืนใจผู้อื่น -- 2. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง -- 3. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยประมาท -- 4. ค้าคน -- 5. เรียกค่าไถ่ -- 6. พรากผู้เยาว์ -- 7. พาคนออกไปนอกราชอาณาจักร -- บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- 1. การเปิดเผยจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร -- 2. การเปิดเผยความลับที่ได้จากหน้าที่หรืออาชีพ -- 3. การเปิดเผยความลับที่ได้จากการศึกษาอบรม -- 4. การแสวงหาประโยชน์จากความลับ -- บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- 1. การหมิ่นประมาท -- 2. การหมิ่นประมาทคนตาย -- 3. การหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา -- 4. อำนาจกระทำ -- 5. เหตุยกเว้นโทษ -- 6. อำนาจศาลในคดีหมิ่นประมาท -- ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานลักทรัพย์ -- 2. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ -- 3. ความผิดฐานชิงทรัพย์ -- 4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานกรรโชก -- 2. ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ -- บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- 1. ความผิดฐานฉ้อโกง -- 2. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน -- 3. ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน -- 4. ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร -- 5. ความผิดฐานชักจูงเพื่อเอาเปรียบผู้อื่น -- 6. ความผิดฐานฉ้อโกงประกันภัย -- บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- 1. ทำแก่ทรัพย์ที่จำนำไว้ -- 2. ย้ายทรัพย์หรือแกล้งปล้นทรัพย์ -- บทที่ 4 ความผิดฐานยักยอก -- 1. ความผิดฐานยักยอก -- 2. ยักยอกทรัพย์ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดหรือเป็นทรัพย์สินหาย -- 3. ยักยอกทรัพย์ที่ตนมีหน้าที่ดูแล -- 4. ยักยอกทรัพย์สินที่มีค่าซ่อนหรือฝังไว้ -- บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร -- 1. การรับของโจร -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก -- 1. ความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ -- 2. ความผิดฐานยักย้ายทำลายเครื่องหมายเขต -- 3. ความผิดฐานบุกรุกอาคารหรือเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร -- 4. เหตุเพิ่มโทษ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- บทที่ 1 ความผิดอันเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดอันเกี่ยวกับสาธารณะ -- บทที่ 3 ความผิดอันเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความผิดอันเกี่ยวแก่ศีลธรรมอันดี -- บรรณานุกรม -- ดรรชนีเรียงมาตรา.

9786165810999 6165810993


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย. -- 880-05
ความผิดลหุโทษ -- ไทย. -- 880-06

KPT3878 / .ท567 2565

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544