นภชาญ เอื้อประเสริฐ.

ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 = [Hematologic disorders in coronavirus disease 2019] / นภชาญ เอื้อประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 [2022] - 357, xiii, 9 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

บทที่ 1 ระบบการแข็งตัวของเลือดทางคลินิก -- บทที่ 2 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางระบบโลหิตวิทยา และภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- บทที่ 4 การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- บทที่ 5 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- บทที่ 6 ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- บทที่ 7 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วยโลหิตวิทยา -- บทที่ 8 กรณีศึกษาความผิกปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.

9786164076778 6164076773


880-05 -- โลหิตวิทยา.
880-06 -- โรคเลือด -- การวินิจฉัย.
880-07 -- โรคเลือด -- การรักษา.
880-08 -- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.
880-09 -- วัคซีนโรคโควิด-19.

WH120 / .น42 2565

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544