ณรงค์ สัจพันโรจน์.

การจัดทำ อนุมัติ และบริหารงบประมาณแผ่นดิน (ทฤษฎีและปฏิบัติ) / โดย ณรงค์ สัจพันโรจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2535. - 299 หน้า : ภาพประกอบ.


งบประมาณ -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- ไทย.
งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HJ2162.55.ฮ7 / ณ42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544