เขียน ธีระวิทย์.

จีนผลัดแผ่นดิน. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527. - 119 หน้า : ภาพประกอบ.


จีน -- การเมืองและการปกครอง.

จีนศึกษา

JQ1508 / .ข8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544