เขียน ธีระวิทย์.

วิวัฒนาการการปกครองของจีน. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517. - 220 หน้า : แผนที่.

มีสารบาญเทียบคำ, สารบาญค้นคำ และสารบาญค้นเรื่องหน้า 210-220.


จีน -- การเมืองและการปกครอง.
จีน -- ประวัติศาสตร์.
จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

จีนศึกษา

JQ1510 / .ข8 2517

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544