สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์.

หลักการตลาดสินค้าเกษตร = Principles of agricultural marketing / โดย สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534. - (4), 279 หน้า : ภาพประกอบ.


ผลิตผลเกษตร -- การตลาด.
สินค้าเกษตร.

HD9000.5 / .ส42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544