พนม ทินกร ณ อยุธยา.

การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราพื้นฐานคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. - 4 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง.

ล. 1 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 1 -- ล. 2 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 2 -- ล. 3 การบริหารคลังรัฐบาล จุลภาค 1 -- ล. 4 การบริหารงานคลังรัฐบาล จุลภาค 2.

9745766887


การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ1360.57 / .พ33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544