พนม ทินกร ณ อยุธยา.

การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราพื้นฐานคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. - 4 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง.

ล. 1 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 1 -- ล. 2 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 2 -- ล. 3 การบริหารคลังรัฐบาล จุลภาค 1 -- ล. 4 การบริหารงานคลังรัฐบาล จุลภาค 2.

9745766887


การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ1360.57 / .พ33

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)