ประชุม สุวัตถี.

แรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / โดย ประชุม สุวัตถี, พาชิตชนัต ศิริพานิช, เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. - กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล.1 รายงานการวิจัยเรื่องแรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ล.2 รายงานสรุปแรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย -- ลูกจ้าง.
ตลาดแรงงาน -- ไทย.
แรงงาน -- ไทย.

HD8039.ท5 / ป46 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544