จรัส วิทยเสรี.

ฝรั่งมองไทย : เศรษฐกิจแห่งความขัดแย้ง. - กรุงเทพฯ : กลุ่มแสงทอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. - 121 หน้า.

รวบรวมแปลจากบทความบางเรื่องซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ Thailand : roots of conflict รวบรวมโดย Andrew Turton และคนอื่นๆ.

การก่อตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของสังคมไทยสมัยใหม่ ของ เดวิด เอลเลียต แปลโดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ -- "วัฎจักร" แห่งการต่อสู้ทางชนชั้นในประเทศไทย ของ ปีเตอร์ เอฟ. เบลล์ แปลโดย ฉลาดชาย รมิตานนท์ -- ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ของจักรพรรดินิยม ของ มัลคอร์ม คอลด์แวลล์ แปลโดย กองชัย ประสานจิตร.


ทุนนิยม.
จักรวรรดินิยม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

HB501 / .จ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544