ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์.

สถิติสำหรับนักบริหาร. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523. - 287 หน้า : กราฟ, ตาราง.


สถิติ.

HA33 / .ฉ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544