การบริหารงานบุคคลในแนวทางใหม่ / ทองศรี กำภู ณ อยุธยา บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534. - 236 หน้า. - เอกสารการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ; อันดับที่ 37 . - เอกสารการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์) ; อันดับที่ 37. .

9748161943


การบริหารงานบุคคล.

HF5549 / .ท5 2534

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544