เสนาะ ติเยาว์.

การบริหารงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์. - พิมพ์ครั้งที่ 9, ฉบับแก้ไขปรับปรุง. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. - 8, 363 หน้า : ภาพประกอบ.

9745706655


การบริหารงานบุคคล.

HF5549 / .ส7 2535

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544