ส่วนแบ่งการตลาดของข้าวโพดไทย / ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2531. - 72 หน้า : ตาราง. - เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร ; เล่มที่ 105/2531. .


ข้าวโพด -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
ข้าวโพด -- ไทย -- การตลาด.

HF5439.ข63 / ก7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544