ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-

ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกันภัย พร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / ชัยยศ เหมะรัชตะ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536. - 178 หน้า.

9742033366 (2548)


กฎหมายประกันภัย -- ไทย.
ประกันชีวิต.
ประกันวินาศภัย.

HF1382.7.ป4 / ช9 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544