อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด / โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง. - กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2529. - 161 หน้า.


บัญชีเดินสะพัด -- ไทย.

HF1382.7.บ6 / อ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544