วิชัย ยงค์ประดิษฐ์.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรมและสัญญา : ข้อแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย ... / โดย วิชัย ยงค์ประดิษฐ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515?. - หน้าไม่เรียงลำดับ.


นิติกรรม -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
สัญญา -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

HF1382.7.น6 / ว62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544