วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : บทบาทขององค์กรในท้องถิ่น / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535. - 197 หน้า.

9742768757


ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย.
การพัฒนาชนบท -- ไทย.

HC445 / .ว6887

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544