วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

เศรษฐกิจเทคโนโลยี : ปรัชญาและแนวคิดการพึ่งตนเองเพื่อพัฒนา ประเทศไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531. - หน้าไม่เรียงลำดับ : ภาพประกอบ, ตาราง.

นโยบายเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจของประเทศไทย -- ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ -- ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HC445 / .ว6773

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544