ปาริชาติ ปริยานนท์.

สตรีกับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาชนบท : การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มไทยพุทธ และกลุ่มไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Participation of wamen in rural development a comparative study between Budhist and Muslim in 3 Southern Border Provinces / ปาริชาติ ปรียานนท์. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2533. - 73 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


นิคมเกษตรกรรม -- ไทย (ภาคใต้)
สตรีในการพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคใต้)

HD1516.ท9 / ป635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544