ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-

ยังเติร์กกับทหารประชาธิปไตย การวิเคราะห์บทบาททหารในการเมืองไทย. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2525. - 275 หน้า.


ประชาธิปไตย.


ไทย -- กองทัพ -- กิจกรรมทางการเมือง.

UA10 / .ช6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544