คมกริช วัฒนเสถียร.

ผู้แทนทีเด็ด. - กรุงเทพฯ, บัณฑิตไทย, 2527. - 280 หน้า.


ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.

JQ1747 / .ค4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544