เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ และการจัดมหกรรมคิวซี / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2531. - หน้าไม่เรียงลำดับ : ภาพประกอบ, ตาราง.


กลุ่มสร้างคุณภาพงาน.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม.

HD66 / .ก63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544