ประไพ ตระการวชิรหัตถ์.

หลักการวิจัยปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ = Opertionas research methodology in economics / ประไพ ตระการวชิรหัตถ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529. - 203 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9745920614


วิจัยปฏิบัติการ.
เศรษฐศาสตร์ -- วิจัย.

HD20.5 / .ป44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544