ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-

การวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องการพัฒนาบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ ในการบริการผู้สูงอายุ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2534?] - 80 หน้า : ภาพประกอบ.


การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ.
นักสังคมสงเคราะห์.

HV1484.ท92 / ศ53

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544