พิศเพลิน สงวนพงศ์.

ภาษาไทยธุรกิจ / พิศเพลิน สงวนพงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่พุทธศักราช 2530 และ 2531. - กรุงเทพฯ : บริษัท วัชรินทร์การพิมพ์ จำกัด, 2531. - 326 หน้า : ภาพประกอบ.

9748744795


จดหมายธุรกิจ.
การเขียนจดหมาย.
วาทศิลป์.

HF5728 / .พ6 2531

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544