กาญจนา แก้วเทพ.

ม่านแห่งอคติ : ความสัมพันธ์ระหว่างสตรีกับสถาบันสังคม / กาญจนา แก้วเทพ. - ปทุมธานี : เจนเดอร์เพส, 2535. - 194 หน้า.

9748879925


สตรี -- ภาวะสังคม.

HQ1201 / .ก62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544