รายงานการวิจัยของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการปีศิลปหัตถกรรมไทย 2531-2532 / สันทัด เสริมศรี ... [และคนอื่นๆ]. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533. - 183 หน้า : ตาราง.


ปีศิลปหัตถกรรมไทย -- 2531-2532 -- การประเมินผล.
ศิลปหัตถกรรม -- ไทย.
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย.

NK1055.ก1 / ร63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544