พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

ธรรมะกับการเมือง / ของพุทธทาสภิกขุ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2522. - (11), 575 หน้า. - ธรรมโฆษณ์ ; อันดับที่ 18จ .

9744097906 (2549)


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / พ36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544