พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขและเพิ่มเติม). - กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2536? - 13, 248 หน้า.


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / พ35 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544