พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือธรรมบูชา, 2531. - (7), 105 หน้า.

9744440791


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / พ35

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544