มงคลบุตร.

โพธิปักขิยธรรม : องค์ธรรมขันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ / โดย มงคลบุตร ชำระโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และพระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม) - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย, 2527. - เล่ม.

ล.1 อิทธิบาท 4.


การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) -- ปัจจัย.

BQ4399 / .ม22

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544