จรัสศรี จริยากูล, 2501-

มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบัตรเครดิต Legal measures to prevent and suppress credit card crimes / จรัสศรี จริยากูล. - กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. - 174 หน้า.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9745778761


การฉ้อโกงบัตรเครดิต -- ไทย.

K5226 / .จ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544