สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล.

ความรับผิดทางอาญาในการกระทำของบุคคลอื่น : การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบเกี่ยวกับความรับผิดของนายจ้างและผู้ถือใบอนุญาต โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย / โดย สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล. - กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. - 109 หน้า.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.


ความรับผิดของนายจ้าง.
ความรับผิดทางอาญา.

K964 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544