กฤษณะ ช่างกล่อม.

แนวโน้มในการเกิดกฎหมายประเพณีระหว่างประเทศ / โดย กฤษณะ ช่างกล่อม. - กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. - 7, 146 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.


กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ.

JX1393.ก27 / ก47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544