ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 7 : ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ = Corpus of Thai inscriptions instalment VII : a compitution of incriptions found in Thailand and neighboueing countries / วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสาร ทางประวัติศาสตร์และโบราณคคดี สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2535. - 14, 183 หน้า : ภาพประกอบ.

9747770849


จารึกภาษาไทย.

PL4201.ศ64 / ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544