ชุมชนพัฒนา. ฉบับพิเศษ, วิกฤติหมู่บ้านไทย / ประเวศ วะสี. ทางออกและอนาคตอยู่ที่ไหน? / พิทยา ว่องกุล บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : หมู่บ้าน, 2532. - 119 หน้า : ภาพประกอบ.


การพัฒนาชนบท -- ไทย.
หมู่บ้าน -- ไทย.

HN700.592.พ6 / ช7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544