สุพัตรา สุภาพ.

สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี / สุพัตรา สุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม 2528]. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2534. - 134 หน้า.

9740770436


ไทย -- อารยธรรม.

HN750.6 / .ส7 2528

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544