นาถประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

ทนายยอดรัก : คนหัวหมอ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536. - 94 หน้า.


ทนายความ -- ไทย.

KPT53.5 / .พ442

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544