ปิยะจิต ทาแดง.

คะวะบะตะ ยะซุนะริ : ลักษณะลีลาและการใช้จินตภาพ / ปิยะจิต ทาแดง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. - 98 หน้า : ภาพประกอบ.


คะวะบะตะ, ยะซุนะริ, ค.ศ. 1899-1922 --การวิจารณ์และการตีความหมาย.


วรรณกรรมญี่ปุ่น -- สมัยโชวะ, ค.ศ. 1926-1989.
นักประพันธ์ญี่ปุ่น.

PL832.ค6 / ฮ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544