เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย เริงธรรม ลัดพลี. - พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขปรับปรุง. - [นครปฐม] : ภาควิชากฎหมาย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2533. - 292 หน้า.


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ร72 2533

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544