ณรงค์ ใจหาญ, 2500-

สรุปวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / ณรงค์ ใจหาญ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536. - 232 หน้า.

9742820412


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ณ45 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544