ถาวร เกียรติทับทิว.

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ถาวร เกียรติทับทิว. - กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534. - 358 หน้า.

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้นทั่วไป -- ภาค 2 สอบสวน.

K5401 / .ถ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544