กิดานันท์ มลิทอง.

เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย / กิดานันท์ มลิทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. - 181 หน้า : ภาพประกอบ.

9745695513


เทคโนโลยีทางการศึกษา.
การสื่อสารในการศึกษา.
คอมพิวเตอร์.

LB1028.3 / .ก6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544