มัลลิกา พินิจจันทร์.

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล = The international law at the sea / มัลลิกา พินิจจันทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530. - 122 หน้า.
กฎหมายทะเล.

K1150 / .ม6 2530

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544