จุมพต สายสุนทร.

คำอธิบายกฎหมายทะเลว่าด้วย อาณาเขตทางทะเล / จุมพต สายสุนทร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536. - 243 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดกฎหมายระหว่างประเทศ .


กฎหมายทะเล.

K1150 / .จ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544