จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา / จิตติ ติงศภัทิย์. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2506-2548. - 3 เล่ม.

รวมฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งต่างๆ. ตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

ล.1 ภาค 1 -- ล.2 ภาค 2 ตอน 1 -- ล.3 ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.


กฎหมายอาญา.

K5015 / .จ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544