กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ = Criminal procedure and evidence / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2534. - 4 เล่ม.

9746135058 (ล.1) 9746135201 (ล.2) 9746135368 (ล.3) 9746135929 (ล.4)


วิธีพิจารณาความอาญา.
พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

K5000 / .ก524

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)