วีระ บุณยะกาญจน.

พื้นฐานทางปรัชญาของการศึกษา / วีระ บุณยะกาญจน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532. - 90 หน้า.


การศึกษา -- ปรัชญา.
การศึกษา -- ไทย -- ปรัชญา

LB17 / .ว6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544